Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Ιστοχώρου www.liosis.com.gr της εταιρείας μας με επωνυμία « ΛΙΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΛΙΩΣΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ» με έδρα τον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΠΡΟΜΠΟΝΑ 25, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, TK: 11143), e-mail: info@liosis.com.gr, τηλέφωνο: 2102524543, με διαχειριστή τον Αθανάσιο Λιώση του Παναγιώτη και της Αθανασίας με αριθμό ΓΕΜΗ 002445001000. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ασκεί εμπορία αγαθών από απόσταση. Τα προϊόντα που διαθέτουμε συμμορφώνονται με τους κανόνες του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου, τα πρότυπα που έχουν θεσπισθεί για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων, τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της ασφάλειας προϊόντος, τους κώδικες ορθής πρακτικής και δεοντολογίας που ισχύουν σε ένα συγκεκριμένο τομέα και τις υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές για την ασφάλεια, την οποία δικαιούνται ευλόγως να προσδοκούν οι πελάτες – αγοραστές.

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διέπεται από τους Όρους Χρήσης του παρόντος Ιστοχώρου. Ειδικώς δε όσον αφορά στη λειτουργία του και τους όρους συναλλαγών (εφ’ εξής «Όροι Συναλλαγών» ή «Όροι») του ηλεκτρονικού καταστήματος, παρακαλούνται οι επισκέπτες, πελάτες (εφ’ εξής «Χρήστες») του εν λόγω, να διαβάσουν τα κάτωθι: Οι Όροι του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις, δεσμεύουν τον Χρήστη, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δόθηκε η δυνατότητα στον πελάτη – αγοραστή. Η συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα συνιστά αυτόματη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών εν γένει.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η είσοδος και η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι δυνατή μόνο σε πελάτες χονδρικής. Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλουν να σέβονται τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και την εν γένει εγκυρότητα των δικαιοπραξιών. Το ηλεκτρονικό κατάστημα εμπιστεύεται τα στοιχεία τα οποία δηλώνουν οι Χρήστες, δεν έχει δυνατότητα επαληθεύσεως της γνησιότητάς τους, και δεν ευθύνεται για τυχόν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία τα οποία τυχόν θα υποβληθούν.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι Χρήστες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, αποδεχόμενοι τους Όρους υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης με το ηλεκτρονικό κατάστημα να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης με το κατάστημα. Η σύμβασή θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικά και μόνο αφ’ ης στιγμής λάβετε σχετικό e-mail, άλλως τηλεφωνική κλήση «επιβεβαίωσης παραγγελίας» από το ηλεκτρονικό κατάστημα και περατώνεται κατόπιν της ολοσχερούς εξόφλησης της παραγγελίας και της -σύμφωνα με τα κάτωθι- παραδόσεως των προϊόντων.ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ρητώς αναφέρεται ότι οι παραγγελίες των προϊόντων τα οποία πωλούνται εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος, λαμβάνουν χώρα αποκλειστικώς και μόνον έναντι πληρωμής. Πριν την ολοκλήρωση εκάστης παραγγελίας ο Χρήστης, δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι: «Έχω ενημερωθεί πλήρως για τη συνολική τιμή της αγοράς μου, περιλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και άλλων συναφών δαπανών, και δηλώνω σαφώς ότι γνωρίζω ότι η παραγγελία μου συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.»

Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρα και αληθή τους στοιχεία και συγκεκριμένα: α) το ονοματεπώνυμό τους, ή την επωνυμία της εταιρείας τους β) τη διεύθυνση τους, καθώς και την επιθυμητή διεύθυνση αποστολής των προϊόντων που πρόκειται να αγοράσουν, γ) έγκυρο e-mail τους κατά την παραγγελία προϊόντων, δ) τον αριθμό του σταθερού και κινητού τηλεφώνου τους, ε) τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους στ) Τον Α.Φ.Μ και τη Δ.Ο.Υ τους. Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και τους Όρους καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του καταστήματος και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 2524543 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail: info@liosis.com.gr

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή τρίτο από παράνομη συμπεριφορά του αντισυμβαλλομένου, εφόσον εκπληρώνει τις δικές του υποχρεώσεις. Τρίτα άτομα που ευθύνονται αντικειμενικά, ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, προστήσαντες άλλον, άπαντες ενδεικτικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, καθώς και κάθε τρίτος που δεσμεύεται εκ του νόμου ή από σύμβαση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για την αντιπαροχή και ενδεχομένως για αποζημίωση του ηλεκτρονικού καταστήματος εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με το κατάστημά μας ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα τα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών.

Στη σύμβαση με το ηλεκτρονικό κατάστημα η χρήση από τον αντισυμβαλλόμενο της επιλογής που προβλέπει την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής κάρτας και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της πιστωτικής κάρτας, δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο της πιστωτικής κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την πιστωτική κάρτα και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η πιστωτική του κάρτα με το αντίτιμο της πώλησης. Η δε παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου χρήση πιστωτικής κάρτας για τη σύμβαση με το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της εκ των υποχρεώσεων που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε εκ των τυχόν αξιώσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της πιστωτικής κάρτας.

4.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ               Οι χρήστες έχουν τα δικαιώματα υπαναχώρησης που αρύονται από τα  άρθρα 383 επ. ΑΚ.  Δεν επιτρέπονται επιστροφές προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για πραγματικά ελαττώματα και για την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων κατά τα άρθρα 534 επ. του ΑΚ. Η ευθύνη του ηλεκτρονικού καταστήματος στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι επιστροφής.

Η περιγραφή των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των πωλούμενων στο ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων λαμβάνει χώρα επί τη βάσει πληροφοριών και στοιχείων τα οποία γνωστοποιεί ο αρχικός εισαγωγέας, προμηθευτής ή κατασκευαστής στην επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν οφείλει ούτε είναι σε θέση να ελέγξει την αλήθεια και την ορθότητα των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των εν λόγω προϊόντων, ως εκ τούτου δεν υποχρεούται σε αποζημίωση πελάτη για τη ζημία που επήλθε σε αυτών από τη χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέθεσε ο εκάστοτε εισαγωγέας, προμηθευτής ή κατασκευαστής κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα. Τα χρώματα των εικόνων των προϊόντων όπως απεικονίζονται στην ιστοσελίδα μας μπορεί να έχουν επηρεαστεί από την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην σελίδα μας και από τα display settings που έχετε ορίσει στον υπολογιστή σας και εμείς δεν έχουμε καμιά πρόσβαση. Η επιχείρηση κάνει το καλύτερο δυνατό για μια αξιοπρεπή και πιστή απεικόνιση των χρωμάτων.

Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη και πριν τη σύναψη της εκάστοτε συμβάσεως αγοραπωλησίας, να επιλέγει τα προϊόντα τα οποία διαθέτει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, να ανανεώνει ή αποσύρει αυτά αζημίως, το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, προσφορές και εκπτώσεις επί αυτών.

Η επιχείρησή μας διεκπεραιώνει την παραγγελία του εκάστοτε πελάτη εντός των πλαισίων των διαθεσίμων αποθεμάτων μας. Σε περίπτωση που ένα από τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, δεσμευόμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία μας έχετε γνωστοποιήσει εντός δέκα εργασίμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας, πληροφορώντας σας για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούμε να σας προμηθεύσουμε το προϊόν, αν αυτό είναι ακόμη διαθέσιμο από τον προμηθευτή. Εφ’ όσον συμφωνείται το προϊόν αυτό, θα αποσταλεί σε εσάς με τη ίδια ή με ξεχωριστή αποστολή. Σε περίπτωση που θα υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση θα καταβάλουμε κάθε φιλότιμη προσπάθεια να σας κρατάμε ενήμερους. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την παραγγελία οποιουδήποτε πελάτη και να επιστρέψουμε οποιαδήποτε χρήματα κατέβαλε σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα περιγράφονται σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας παρέχει ο εκάστοτε εισαγωγέας, προμηθευτής ή κατασκευαστής, τα χαρακτηριστικά των αγαθών τα οποία πωλούνται από την επιχείρησή μας. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα επίσης αναφέρεται ρητά και ευκρινώς η συνολική τιμή των αγαθών σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α., των εξόδων μεταφοράς–αποστολής, ο τρόπος πληρωμής, ο τρόπος αποστολής και παράδοσης, η προθεσμία εντός της οποίας το ηλεκτρονικό κατάστημα αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά. Επίσης μνημονεύεται ρητώς τυχόν δικαίωμα υπαναχωρήσεως του καταναλωτή και τα απορρέοντα εξ αυτού δικαιώματα αλλά και τις απορρέουσες υποχρεώσεις. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους Χρήστες σχετικά με τις τιμές των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει παραγγελία, ακόμα και επιβεβαιωμένη, εφόσον τα χαρακτηριστικά (τιμή, ιδιότητες) των προϊόντων που περιλαμβάνει η παραγγελία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τους τιμοκαταλόγους της επιχείρησης, πρόκειται δηλαδή για περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κάποιου προϊόντος), προτού προβείτε σε παραγγελία, να απευθύνεστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος 2102524543 ή στο e-mail: info@liosis.com.gr. Για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την τιμή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας στο καταναλωτικό κοινό.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών του και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες, απεργίες, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον Χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του Χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του Χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση οιασδήποτε παραγγελίας σε οποιονδήποτε πελάτη της για οποιονδήποτε λόγο, πολλώ δε μάλλον αν ο πελάτης προβεί σε παράνομη πράξη, παραβίαση των όρων χρήσης της παρούσας, ή των όρων της αγοραπωλησίας.

 1. Μετάθεση κινδύνου

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει το τελευταίο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων.

Ο κίνδυνος μετατίθεται στον Χρήστη άμα τη παραδώσει στον πρακτορίο μεταφορών, όπου ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον Χρήστη να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή.

 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προβαίνετε σε συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην οποία ζητείται το όνομα και το επώνυμό σας, η επωνυμία της εταιρείας σας,  η έδρα της εμπορική σας δραστηριότητας, ο ταχυδρομικός σας κώδικας, το τηλέφωνό σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ο ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ σας. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα πρέπει να δηλώσετε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, με την ηλεκτρονική επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο. Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, το διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

 1. Με τη χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας: Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Η πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα γίνεται μέσω του ασφαλούς συστήματος πληρωμών Viva Wallet. Τα στοιχεία της κάρτας σας δεν αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών προστατεύονται μέσω συστήματος online ασφάλειας (SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από εταιρία κρυπτογράφησης), το οποίο εγγυάται ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων τα στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας ώστε να καταχωρηθεί έγκυρα το αίτημα παραγγελίας σας. Επιπρόσθετα, κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας, τα προσωπικά στοιχεία αυτής δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους. Τα στοιχεία των πιστωτικών σας καρτών παραμένουν κρυπτογραφημένα ώστε σε καμία περίπτωση να μην διαρρεύσουν σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 2. Με κατάθεση ή μεταφορά μέσω WebBaking: Μπορείτε στoυς κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς να καταθέσετε το ποσό της παραγγελίας σας και να μας αποστείλετε με e-mail την απόδειξη κατάθεσης. Στην αιτιολογία να αναγράφεται το όνομά σας και τον αριθμό παραγγελίας σας.

Αριθμός Λογαριασμού:

Εθνική : GR: 3701101090000010947029053

Πειραιώς : GR: 3001710460006046142531536

Δικαιούχος:

ΛΙΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Για παραγγελίες εντός Αθηνών, η παραλαβή λαμβάνει χώρα από το φυσικό μας κατάστημα, σε ημέρα και ώρα για την οποία ενημερωθείτε κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας.

Για παραγγελίες εκτός Αθηνών, η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται στο πρακτορείο της επιλογής σας . Για τη μεταφορά των εμπορευμάτων από το φυσικό μας κατάστημα στο πρακτορείο, με μεταφορέα της επιλογής μας, χρεώνονται έξοδα επτά ευρώ. 

 1. METΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Νόμιμα επεξεργάζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα και διαβιβάζει δεδομένα των χρηστών στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Η επεξεργασία περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο (άρθρ. 5, παρ. 1, ν. 3471/2006). Το ηλεκτρονικό κατάστημα αρχειοθετεί τις συμβάσεις με τους καταναλωτές – χρήστες του παρόντος ιστοχώρου, εντός των θεσμικών πλαισίων και με γνώμονα την ομαλή διεκπεραίωση των παραγγελιών. Δυνατότητα πρόσβασης των καταναλωτών σε αυτές υπάρχει εφόσον ζητηθεί ειδικώς. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Ιστοχώρο και τα δικαιώματά σας διαβάστε προσεκτικά του Όρος Χρήσης του παρόντος Ιστοχώρου οι οποίοι διέπουν και τον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα. 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στις διαφορές που τυχόν ανακύπτουν από συναλλακτικές σχέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, τον γεωγραφικό προσδιορισμό των εν δυνάμει καταναλωτών, τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας του καταστήματος και το κράτος προέλευσής του, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και τα λοιπά κριτήρια και διακρίσεις των νόμων, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων. Το εφαρμοστέο δίκαιο διέπει μεταξύ άλλων την ανάληψη και την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις διαφορές που ανακύπτουν από τη σύμβαση ή τον νόμο. Για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις πώλησης προϊόντων της επιχείρησης και την εν γένει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2251/94, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Διεύθυνση URL Ιστότοπου: https://liosis.com.gr, εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΛΙΩΣΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ» με έδρα τον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΠΡΟΜΠΟΝΑ 25, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, TK: 11143), e-mail: info@liosis.com.gr, τηλέφωνο: 2102524543, με διαχειριστή του Αθανάσιου Λίωση του Παναγιώτη και της Αθανασίας με Α.Φ.Μ. 095631587 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 002445001000.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η χρήση των παρόντων όρων παραχωρήθηκε στην επιχείρησή μας από τη συντάξασα δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνα Μπιθέλη του Χρήστου, κάτοικο Αθηνών, οδός Ασκληπιού 26-28 τηλ 2169003482. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή τους άνευ εγγράφου αδείας και συναινέσεώς της συντάξασας.